OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1.1       Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KULLA SK, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava, IČO: 31 321 003, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č. 2567/B (ďalej len „Predávajúci„) v ich účinnom znení (ďalej len „VOP„) upravujú práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri uzavretí kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom e-shopu Predávajúceho prevádzkovaného na internetovej stránke na doméne www.eshopkulla.eu alebo www.eshopkulla.sk (ďalej len „Webová stránka„) a obsahujú základné práva a povinnosti Zmluvných strán, vrátane reklamačného poriadku a zásady ochrany osobných údajov.

1.2       Identifikačné a kontaktné údaje Predávajúceho:     

            KULLA SK, s.r.o.,

            Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava

            IČO: 31 321 003

            DIČ: 2020902785

            IČ-DPH: SK2020902785

            zapísaná v Obchodném registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č. 2567/B

            bankové spojenie (IBAN): SK52 1100 0000 0029 4000 1862

            email:   kulla@kulla.eu

                        (príp. iná emailová adresa uvedená na Webovej stránke v sekcii „Kontakty“)   

            tel.:      +421 2 3301 4401

                        (príp. iné telefónne číslo uvedené na Webovej stránke v sekcii „Kontakty“)

1.3       Orgán dozoru:

            Slovenská obchodná inšpekcia

            Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

            Odbor výkonu dozoru

            Bajkalská 21/A

            P.O.Box č. 5

            820 07 Bratislava

1.4        Tieto VOP predstavujú neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy, ktorá bude uzavretá elektronickou formou na diaľku prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného Predávajúcim na Webovej stránke medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Udelením súhlasu Záujemcu/Kupujúceho s týmito VOP na Webovej stránke (zakliknutím príslušného súhlasu) pri realizácii objednávky sa tieto VOP stávajú pre Záujemcu/Kupujúceho záväzné. Akceptáciou objednávky zo strany Predávajúceho sa tieto VOP stávajú neoddeliteľnou súčasťou uzavretej Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami. Odsúhlasením týchto VOP na Webovej stránke Záujemcom/Kupujúcim (zakliknutím súhlasu) Záujemca/Kupujúci potvrdzuje, že si celé znenie VOP prečítal, porozumel mu a bez výhrad s celým znením VOP súhlasí a bude nimi viazaný.

1.5       Účinné znenie týchto VOP bude Predávajúcim vždy zverejnené na Webovej stránke a bude tak nepretržite prístupné verejnosti, Záujemcom a Kupujúcim.

1.6       Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť a dopĺňať tieto VOP, pričom účinné znenie VOP bude vždy zverejnené na Webovej stránke.

Článok II.

Definície pojmov

2.1       Pre účely týchto VOP majú nižšie uvedené pojmy nasledujúci význam:

            „Doručovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá bude doručovať tovar Kupujúcemu (spravidla Slovenská pošta, a.s. či iná doručovateľská / kuriérska služba určená Predávajúcim).

            „GDPR“ je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/EX (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Kupujúci“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala prostredníctvom Webovej stránky objednávku Predávajúcemu na kúpu tovaru (resp. fyzická alebo právnická osoba, ktorej údaje sú uvedené v príslušnej objednávke odoslanej Predávajúcemu), a ktorej objednávku (návrh na uzavretie kúpnej zmluvy) Predávajúci akceptoval v zmysle príslušných ustanovení týchto VOP, čím došlo k uzavretiu Kúpnej zmluvy.       

Občiansky zákonník“ je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších právnych predpisov, prípadné iný zákon, ktorý ho v budúcnosti nahradí.

Obchodný zákonník“ je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších právnych predpisov, prípadné iný zákon, ktorý ho v budúcnosti nahradí.

            „Predávajúci“ je spoločnosť KULLA SK, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava, IČO: 31 321 003, spoločnosť zapísaná v Obchodném registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č. 2567/B, príp. jej právni nástupcovia.

            „Skupina KULLA“ je Predávajúci, všetky dcérske a sesterské spoločnosti Predávajúceho, t.j. najmä (i) spoločnosti, v ktorých má Predávajúci priamu či nepriamu majetkovú účasť vo forme vlastníctva obchodného podielu alebo akcií, a to bez ohľadu na výšku tejto priamej či nepriamej majetkovej účasti, (ii) každá spoločnosť, voči ktorej je Predávajúci v pozícii ovládajúcej osoby v zmysle § 66a Obchodného zákonníka, (iii) všetky právnické osoby, ktoré sú ovládané v zmysle Obchodného zákonníka rovnakými osobami ako Predávajúci.

            „Spotrebiteľ“ je Kupujúci, ktorý sa považuje za spotrebiteľa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania); ak Kupujúci v objednávke uvedie svoje IČO, DIČ alebo IČ-DPH, alebo ak je Kupujúci právnickou osobou, platí nevyvrátiteľná právna domnienka, že Kupujúci nie je Spotrebiteľom.

            „VOP“ sú tieto Všeobecné obchodné podmienky vydané Predávajúcim, a ktoré sú v ich účinnom znení súčasťou každej Kúpnej zmluvy.

            „Webová stránka“ je internetová stránka Predávajúceho prevádzkovaná na internetovej doméne www.eshopkulla.sk alebo www.eshopkulla.eu.

            „Zákon o ochrane spotrebiteľa“ je zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov, prípadné iný zákon, ktorý ho v budúcnosti nahradí.

            „Zákon 102/2014“ je zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkovaných priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, príp. iný zákon, ktorý ho v budúcnosti nahradí.

            „Záujemca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala Predávajúcemu prostredníctvom Webovej stránky objednávku na kúpu tovaru, a to až do okamihu, kedy dôjde k uzavretiu Kúpnej zmluvy akceptáciou objednávky Predávajúcim (Záujemca sa stáva pre účely VOP Kupujúcim).

            „Zmluvné strany“ sú Kupujúci a Predávajúci.

            „ZOOÚ“  je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov, prípadné iný zákon, ktorý ho v budúcnosti nahradí.

Článok III.

Uzatvorenie Kúpnej zmluvy

3.1        Predpokladom uzavretia Kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom Webovej stránky je odoslanie objednávky prostredníctvom Webovej stránky Záujemcom, ktorá sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Záujemcu. Náležitosti objednávky sú uvedené ďalej v tomto článku VOP.

3.2        V rámci realizácie objednávky si Záujemca môže vybrať tovar ponúkaný Predávajúcim na Webovej stránke, a to na základe aktuálnej ponuky podľa Webovej stránky a tento výber potvrdí pridaním jednej alebo viacerých položiek do virtuálneho košíka v e-shope. Pre realizáciu objednávky sú rozhodujúce a záväzné údaje o cene príslušného tovaru zverejnené na Webovej stránke v čase odoslania objednávky, resp. v čase pridania príslušných položiek do virtuálneho košíka Záujemcu. Predávajúci uvedie všetky vlastnosti tovaru požadované všeobecne záväznými predpismi na Webovej stránke, s ktorými sa Záujemca bude mať možnosť zoznámiť. Termín dodania, ktorý bude u konkrétneho tovaru uvedený na Webovej stránke, je predpokladaný termín dodania príslušného tovaru; nie je pre Predávajúceho záväzný a Predávajúci môže termín dodania predĺžiť, a to najmä v prípade zmeny skladových zásob a iných podmienok u dodávateľa Predávajúceho).

3.3        V rámci objednávky je Záujemca povinný vyplniť identifikačné, kontaktné, fakturačné a iné údaje týkajúce sa osoby Záujemcu (po uzavretí Kúpnej zmluvy Kupujúceho), a to vrátane spôsobu platby a doručenia tovaru, pričom v tomto prípade má na výber možnosti uvedené na Webovej stránke v rozsahu určenom Predávajúcim. Spôsob platby a doručenia tovaru môže byť Predávajúcim určený pre každý konkrétny druh tovary individuálne. Predávajúci určí, ktoré z vypĺňaných údajov sú povinné a ktoré sú dobrovoľné, pričom povinné údaje budú tie, ktoré sú nevyhnutné na identifikáciu Záujemcu/Kupujúceho a plnenie predmetu kúpnej zmluvy. Ak je Záujemca fyzická osoba – podnikateľ, musí uviesť aj IČO, DIČ, IČ-DPH ak je platcom DPH, miesto podnikania a obchodné meno. Ak je Záujemca právnická osoba, musí uviesť vždy názov, sídlo, IČO, DIČ a IČ-DPH ak je platcom DPH. Záujemca je povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo; Predávajúci nezodpovedá za správnosť, úplnosť a pravdivosť údajov uvedených Záujemcom v objednávke.

3.4        Podmienkou odoslania objednávky Záujemcom je okrem vyplnenia všetkých povinných údajov aj udelenie záväzného súhlasu Záujemcu (zakliknutím príslušného políčka na Webovej stránke) s týmito VOP. Bez udelenia súhlasu s týmito VOP nebude môcť byť objednávka dokončená a odoslaná Predávajúcemu a k návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy tak nedôjde. Pred udelením súhlasu s VOP je Záujemca povinný sa s celým znením VOP zoznámiť a pozorne ich prečítať.

3.5        Vyplnením požadovaných údajov o Záujemcovi/Kupujúcom, objednaním tovaru a odsúhlasením týchto VOP na Webovej stránke (odkliknutím príslušných políčok) učiní Záujemca voči Predávajúcemu záväznú objednávku na kúpu tovaru, ktorý bol obsahom virtuálneho košíka, za cenových a iných podmienok uvedených na Webovej stránke v čase učinenia objednávky; súčasne tým Záujemca potvrdzuje, že sa s vlastnosťami objednaného tovaru prostredníctvom Webovej stránky oboznámil a je pripravený tovar prevziať a zaplatiť za neho kúpnu cenu.  Odoslaním objednávky Záujemca súčasne potvrdzuje, že súhlasí s VOP, ktoré si pozorne prečítal a zoznámil sa s nimi v celom rozsahu, a to vrátane reklamačného poriadku a zásadami ochrany osobných údajov.

3.6        Odoslaná objednávka Záujemcu znamená záväzný návrh Záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, ktorým je Záujemca viazaný po dobu najmenej 30 dní odo dňa odoslania objednávky; v prípade, ak na Webovej stránke bude odhadovaný termín dodania tovaru dlhší ako 30 dní, bude Záujemca viazaný objednávkou (návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy) po dobu odhadovaného termínu dodania tovaru uvedeného u príslušného tovaru na Webovej stránke v čase odoslania objednávky. Po márnom uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete (t.j. nedošlo v uvedenej lehote k uzavretiu Kúpnej zmluvy) bude Záujemca oprávnený objednávku stornovať a storno objednávky oznámiť Predávajúcemu emailom alebo prostredníctvom Webovej stránky; pokiaľ Záujemca objednávky nestornuje, bude ňou naďalej viazaný aj po skončení lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete, najviac však po dobu tri mesiace od odoslania objednávky.

3.7        Objednávka Záujemcu musí obsahovať (i) údaje o Záujemcovi/Kupujúcom minimálne v rozsahu, ktoré sú povinné (pričom rozsah povinných údajov určuje Predávajúci), (ii) druh a počet požadovaného tovaru, a (iii) aktívne odsúhlasenie (zakliknutie) súhlasu s týmito VOP, ktoré obsahujú aj informácie ohľadom zásad spracúvania osobných údajov a reklamačný poriadok. Predávajúci je oprávnený, ale nie povinný, prijať a akceptovať aj neúplnú objednávku. Odoslaním objednávky Záujemcom nedochádza ešte k uzavretiu kúpnej zmluvy.

3.8        Po odoslaní objednávky spravidla obdrží Záujemca na emailovú adresu uvedenú v objednávke automaticky generovanú emailovú odpoveď o doručení/prijatí objednávky Predávajúcim (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“), ktoré však ešte neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. Automatické potvrdenie o doručení/prijatí objednávky ešte neznamená akceptáciu objednávky zo strany Predávajúceho (t.j. neznamená uzavretie Kúpnej zmluvy) ale len potvrdenie prijatia návrhu Záujemcu o uzavretie kúpnej zmluvy, ktoré môže obsahovať aj ďalšie údaje, ako napr. identifikačné číslo objednávky. Po doručení objednávky Predávajúci overí dostupnosť tovaru.

3.9        Odoslanú objednávku nemôže Záujemca zmeniť, vziať späť, zrušiť alebo stornovať. V prípade záujmu o ďalší tovar, musí Záujemca uskutočniť ďalšiu samostatnú objednávku.

3.10      Na emailovú adresu uvedenú v objednávke budú zasielané aj ďalšie informácie o stavu objednávky.

3.11      Kúpna zmluva medzi Zmluvnými stranami na kúpu tovaru je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Záujemcu (objednávky) zo strany Predávajúceho niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 1. odoslaním emailového potvrdenia Predávajúceho na emailovú adresu uvedenú v objednávke (alebo SMS správou na mobilné číslo uvedené v objednávke) o tom, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie (ak si Kupujúci v objednávke zvolil osobné vyzdvihnutie tovaru);
 2. odoslaním emailového potvrdenia Predávajúceho na emailovú adresu uvedenú v objednávke (alebo SMS správou na mobilné číslo uvedené v objednávke) o tom, že tovar bol odoslaný Kupujúcemu, resp. odovzdaný Doručovateľovi na doručenie Kupujúcemu; alebo
 3. faktickým odoslaním tovaru Kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke (aj bez oznámenia podľa písm. b) vyššie v tomto bode).

            Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia dôjde k uzavretiu Kúpnej zmluvy vždy najneskôr okamihom prevzatia tovaru Kupujúcim.

3.12      V prípade, ak dôjde k poukázaniu finančných prostriedkov vo výške kúpnej ceny (a príslušnej DPH) Predávajúcemu pred uzavretím Kúpnej zmluvy, považuje sa takáto platba za zálohovú platbu na tovar.

3.13      Predávajúci si vyhradzuje objednávku (návrh na uzavretie kúpnej zmluvy) Záujemcu neakceptovať, a to najmä v prípade ak došlo k duplicitnej objednávke, Záujemca v minulosti odmietol prevziať tovar, Záujemca má neuhradené záväzky po splatnosti voči Predávajúcemu alebo inému subjektu zo Skupiny KULLA, tovar je na trhu alebo u dodávateľov Predávajúceho trvale alebo dlhodobo nedostupný, došlo na trhu k neočakávanému zvýšeniu ceny požadovaného tovaru, apod. Odmietnutie objednávky môže Predávajúci uskutočniť výslovne (napr. zaslaním emailového oznámenia o odmietnutí objednávky) alebo aj konkludentne, resp. nečinnosťou, tým, že nedôjde k akceptácii objednávky a k uzavretiu Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v bode 3.11 tohto článku VOP. O tom, že Predávajúci odmietne, resp. neakceptuje, objednávku Záujemcu nie je Predávajúci povinný Záujemcu osobitne informovať; to mu však nebráni také oznámenie učiniť (o zrušení / odmietnutí objednávky).

3.14      V prípade, ak do uplynutia lehoty, v ktorej je Záujemca viazaný svojou objednávkou, max. však v lehote do troch mesiacov odo dňa odoslania objednávky Záujemcu, nedošlo k uzavretiu Kúpnej zmluvy podľa bodu 3.11 VOP a súčasne Predávajúci neoznámil Záujemcovi odmietnutie objednávky (emailom alebo SMS správou), platí, že objednávka je zrušená a Predávajúcemu a Záujemcovi nebudú v súvislosti s objednávkou vyplývať žiadne práva a povinnosti.

Článok IV.

Predmet zmluvy

4.1        Uzavretím Kúpnej zmluvy v zmysle čl. III. týchto VOP sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar podľa podmienok dohodnutých v Kúpnej zmluve vrátane týchto VOP a Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za neho Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

4.2        Obsah uzavretej Kúpnej zmluvy je daný (i) obsahom objednávky Kupujúceho, ktorá sa stáva okamihom uzavretia Kúpnej zmluvy súčasťou Kúpnej zmluvy (napr. v rozsahu identifikácie Kupujúceho, identifikácie tovaru, kúpnej ceny, miesta a spôsobu dodania tovaru a spôsobu platby), ako aj (ii) týmito VOP v ich znení účinnom v čase vzniku Kúpnej zmluvy, ktoré sa okamihom uzavretia Kúpnej zmluvy súčasťou Kúpnej zmluvy .

4.3        Obsah uzavretej Kúpnej zmluvy Zmluvné strany nemôžu meniť, ibaže tak umožní Predávajúci na základe písomného súhlasu obidvoch Zmluvných strán.

4.4        Platnosť a účinnosť Kúpnej zmluvy nastáva v okamihu uzavretia Kúpnej zmluvy v zmysle bodu 3.11 týchto VOP.

4.5        Odstúpiť od Kúpnej zmluvy môže Zmluvné strany len v prípadoch výslovne uvedených  v týchto VOP a v kogentných ustanoveniach všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom v prípade, ak Kupujúci nie je Spotrebiteľom, je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť len v prípadoch stanovených v Obchodnom zákonníku a ak je Kupujúci Spotrebiteľom, je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj z dôvodov uvedených v Občianskom zákonníku, príp. v Zákone na ochranu spotrebiteľa, Zákona 102/2014 a ostatných zákonov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa.

Článok V.

Cena tovaru a platobné podmienky

5.1        Cena tovaru podľa Kúpnej zmluvy je cena tovaru podľa objednávky Kupujúceho, ktorá vychádza z cien tovaru uvedených na Webovej stránke v čase uskutočnenia objednávky. Neskoršie zvýšenie alebo zníženie cien rovnakého tovaru na Webovej stránke nemá vplyv na kúpnu cenu dohodnutú v Kúpnej zmluve.

5.2        Ceny tovaru uvedené na Webovej stránke nezahŕňajú cenu poštovného, resp. cenu dopravy tovaru ku Kupujúcemu, balné (ktoré si môže Záujemca doobjednať pokiaľ to je možné), príp. poistenie dopravy, apod. Pokiaľ nie je na Webovej stránke výslovne uvedené inak, sú ceny tovaru uvedené na Webovej stránke bez DPH. Všetky platby nad rámec kúpnej ceny tovaru (poštovné, balné, poistné, atď.) budú uvedené a v presnej výške oznámené Záujemcovi/Kupujúcemu v rámci realizácie objednávky pred jej odoslaním zo strany Záujemcu (Záujemca/Kupujúci tak bude vedieť ich presnú výšku pred odoslaním záväznej objednávky). Odoslaním objednávky budú tieto dodatočné platby záväzné rovnako ako dohodnutá kúpna cena za tovar a Predávajúci nebude oprávnený ich dodatočne jednostranne meniť.

5.3        Predávajúci je oprávnený požadovať od Záujemcu/Kupujúceho v súvislosti s kúpou tovaru aj ďalšie poplatky (napr. manipulačný poplatok v prípade osobného vyzdvihnutia, atď.), ktoré budú uvedené a v presnej výške oznámené Záujemcovi/Kupujúcemu v rámci realizácie objednávky pred jej odoslaním zo strany Záujemcu (Záujemca/Kupujúci tak bude vedieť ich presnú výšku pred odoslaním záväznej objednávky). Odoslaním objednávky budú tieto dodatočné poplatky záväzné rovnako ako dohodnutá kúpna cena za tovar a Predávajúci nebude oprávnený ich dodatočne jednostranne meniť.

5.4        Predávajúci bude účtovať príslušnú DPH podľa platných právnych predpisov. V prípade, ak nastane zmena sadzby DPH medzi odoslaním objednávky a dodaním tovaru, bude Predávajúci účtovať DPH podľa aktuálne platných právnych predpisov aj bez predchádzajúceho upozornenia Záujemcovi/Kupujúcemu, pričom objednávka Záujemcu bude naďalej platná a kúpna cena tovaru v Kúpnej zmluve bude zohľadňovať zvýšenú / zníženú sadzbu DPH.

5.5        Predávajúci doručí Kupujúcemu účtovný doklad (faktúru) na dodávaný tovar po zaplatení tovaru Kupujúcim, a to (i) spolu s tovarom (najmä pokiaľ si Kupujúci bude tovar osobne vyzdvihovať alebo Kupujúci zaplatil kúpnu cenu pred odoslaním tovaru Kupujúcemu/pred odovzdaním tovaru na prepravu Doručovateľovi), alebo (ii) po prevzatí a zaplatení tovaru (pokiaľ bol Kupujúcemu doručovaný prostredníctvom Doručovateľa a platený na dobierku). Faktúra bude doručovaná Kupujúcemu buď v písomnej/listinnej podobe (napr. pri osobnom prevzatí) alebo v elektronickej podobe vo formáte .PDF na email uvedený v objednávke Kupujúceho, pričom spôsob doručenia si môže Predávajúci zvoliť. Predávajúci si vyhradzuje právo vystaviť a doručiť faktúru Kupujúcemu až po zaplatení celej kúpnej ceny a príslušnej DPH.  Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je oprávnený doručovať faktúry Kupujúcemu aj v elektronickej podobe vo formáte .PDF aj bez zaručeného / kvalifikovaného elektronického podpisu Predávajúceho. Faktúry zasielané v elektronickej podobe sa budú považovať za doručené Kupujúcemu dňom odoslania emailovej správy s priloženou faktúrou na emailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke.

5.6        Spôsoby úhrady kúpnej ceny (bankovým prevodom, kartou, v hotovosti pri prevzatí, na dobierku, atď.) budú uvedené na Webovej stránke, pričom v rámci objednávky si Kupujúci zvolí príslušný spôsob platby. V prípade zvolenej platby za tovar bankovým prevodom alebo kartou si Predávajúci vyhradzuje právo neodosielať tovar (ani správu o odoslaní tovaru Kupujúcemu) predtým, než bude Predávajúcemu zaplatená celá výška kúpnej cena (vrátane príslušnej DPH) na účet Predávajúceho; takáto platba bude považovaná za zálohovú platbu.

5.7        Kúpna cena za tovar bude splatná najneskôr pri prevzatí tovaru Kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo neodovzdať tovar Kupujúcemu v prípade, ak nebude kúpna cena (vrátane príslušnej DPH) a prípadných doplnkových poplatkov podľa objednávky (Kúpnej zmluvy) zaplatená v celom rozsahu.

5.8        Predávajúci doručí Kupujúcemu faktúru bez zbytočného odkladu po zaplatení celej kúpnej ceny, najneskôr však do 14 dní po zaplatení celej kúpnej ceny.

Článok VI.

Termín a miesto dodania

6.1        Termíny dostupnosti tovaru môžu byť uvedené na Webovej stránke alebo môžu byť dodatočné oznámené Záujemcovi na základe jeho odoslanej objednávky. Termíny dostupnosti tovaru uvedené na Webovej stránke sú odhadované, resp. predpokladané, termíny dodania tovaru; prekročením termínu dodania tovaru Predávajúcim nad rámec lehôt uvedených na Webovej stránke v čase objednávky, nedôjde k porušeniu akejkoľvek povinnosti zo strany Predávajúceho (najmä s ohľadom na okamih vzniku kúpnej zmluvy podľa príslušných ustanovení týchto VOP) a Záujemcovi nevzniká právo jeho objednávku z tohto dôvodu zrušiť / stornovať. Pokiaľ v týchto VOP nie je uvedené inak, Predávajúci vyvinie úsilie, aby tovar uvedený v záväznej objednávke bol dodaný Záujemcovi/Kupujúcemu v predpokladanej lehote, najviac však do 30 dní odo dňa odoslania objednávky Záujemcom, t.j. aby mohla byť uzavretá Kúpna zmluva podľa bodu 3.11 týchto VOP v týchto lehotách. Lehoty uvedené v predchádzajúcej vete môže Predávajúci opakovanie a bez sankcií predĺžiť, pričom novú predpokladanú lehotu oznámi Záujemcovi emailom alebo SMS správou.

6.2        Tovar bude Kupujúcemu dodaný spôsobom a v mieste, ktoré si zvolil v objednávke. Predávajúci si vyhradzuje právo zvoliť výlučný typ dodania u určitých druhov tovaru a podľa toho uviesť možnosti na Webovej stránke (napr. len osobné vyzdvihnutie).

6.3        V prípade osobného vyzdvihnutia tovaru je Kupujúci povinný si tovar vyzdvihnúť v lehote uvedenej v oznámení Predávajúceho o pripravenosti tovaru na vyzdvihnutie (zasielané Kupujúcemu emailom alebo SMS), inak v nasledujúcich lehotách:

 1. v prípade rezaných kvetov a ostatného tovaru podliehajúceho rýchlej skaze najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa po odoslaní oznámenia o pripravenosti tovaru Kupujúcemu,
 2. v ostatných prípadoch do 3 pracovných dní po odoslaní oznámenia o pripravenosti tovaru Kupujúcemu.

            Predávajúci je oprávnený, ale nie povinný, vyššie uvedené lehoty predĺžiť a oznámiť ich Kupujúcemu (emailom). V prípade omeškania Kupujúceho s vyzdvihnutím tovaru vo vyššie uvedených lehotách Kupujúci berie na vedomie, že tovar nemusí byť v mieste vyzdvihnutia už dostupný, resp. nemusí spĺňať obvyklé vlastnosti a nemusí byť Kupujúcemu odovzdaný; to nemá vplyv na povinnosť Kupujúceho zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu podľa Kúpnej zmluvy. V prípade zmeškania lehoty na vyzdvihnutie tovaru, ktorý je rastlinného a biologického pôvodu ako napr. rezané kvety, sadenice, apod. (to znamená, že tovar podlieha rýchlej skaze), Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za akékoľvek vady tovaru.

6.4       Pokiaľ z objednávky nebude vyplývať iná adresa, ktorú si Kupujúci zvolil na vyzdvihnutie tovaru, je Kupujúci povinný si v prípade osobného vyzdvihnutia vyzdvihnúť tovar v prevádzke Predávajúceho na adrese: Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava (KULLA Záhradné centrum) počas jeho otváracích hodín (8.00 až 17.00 hod každý deň, pokiaľ na Webovej stránke nebude uvedené inak). Ak bude tovar vyzdvihovaný Kupujúcim na iných prevádzkach Predávajúceho, je Kupujúci povinný si tovar vyzdvihnúť v rámci otváracích hodín daných prevádzok, ktoré budú uvedené na Webovej stránke. Predávajúci si vyhradzuje právo oznámiť Kupujúcemu iné miesto prevzatia tovaru než bolo uvedené v objednávke, a to najmä v inej prevádzkarni Predávajúceho v Bratislave (najmä ak sa objednaný tovar v takej prevádzkarni už nachádza a tovar podlieha rýchlej skaze, apod.); takéto oznámenie musí byť Kupujúcemu doručené najneskôr v emailovej alebo SMS správe o pripravenosti tovaru.

6.5       V prípade doručovania tovaru Kupujúcemu prostredníctvom Doručovateľa, je Kupujúci povinný si tovar od Doručovateľa prevziať a prípadne zaplatiť kúpnu cenu ak nebola zaplatená predtým. Predávajúci si splní svoj záväzok doručiť Kupujúcemu tovar okamihom jeho odovzdania Doručovateľovi na prepravu. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie Doručovateľa s dodaním tovaru ani za neprevzatie tovaru Kupujúcim. Kupujúci je v plnom rozsahu zodpovedný za vyzdvihnutie tovaru od Doručovateľa. Skutočnosť, že si Kupujúci tovar nevyzdvihne od Doručovateľa, príp. sa tovar od Doručovateľa vráti späť Predávajúcemu, nemá vplyv na uzavretú Kúpnu zmluvu ani na povinnosť Kupujúceho zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci odovzdá Doručovateľovi nasledujúce údaje: meno a priezvisko (príp. názov) Kupujúceho, adresu dodania tovaru a telefonický kontakt.

6.6        Kupujúci je povinný si dodaný tovar prehliadnuť a skontrolovať ihneď pri jeho prevzatí, a to najmä čo sa týka počtu a druhu dodaného tovaru, viditeľných fyzických poškodení a jeho prípadných iných zjavných vád, inak k neskorším reklamáciám nemusí Predávajúci prihliadať.

6.7       Predávajúci je oprávnený si účtovať manipulačný poplatok aj v prípade osobného prevzatia tovaru, ako aj v prípade dodania tovaru prostredníctvom Doručovateľa, nad rámec kúpnej ceny, balného či poštovného, pričom výška manipulačného poplatku bude znázornená už v objednávke (v zmysle bodu 5.3 VOP). Manipulačný poplatok nemôže Predávajúci dodatočne meniť. Nárok Predávajúceho na manipulačný poplatok v vzniká aj v prípade, ak si Kupujúci tovar nevyzdvihne v príslušnom mieste vyzdvihnutia.

6.8       V prípade, ak je predmetom Kúpnej zmluvy viac tovarov objednaných v rámci jednej objednávky, je Predávajúci oprávnený ich dodať Kupujúcemu postupne v dvoch alebo viacerých samostatných dodávkach; to platí najmä ak tovar nie je z objektívnych dôvodov vhodné doručovať spolu alebo ak dodanie niektorej položky (tovaru) môže trvať dlhšie oproti iným položkám, ktoré by mohli dovtedy podliehať rýchlej skaze. Každá takáto jednotlivá dodávka tovaru (prepravné, balné, poistené) bude Kupujúcemu účtovaná samostatne podľa cien v objednávke. V prípade, ak by Kupujúci nesúhlasil so zaplatením dodatočného prepravného, balného či poistného za druhú alebo ďalšiu dodávku tovaru, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy s okamžitou účinnosťou odstúpiť (doručením emailovej alebo SMS správy na kontakty uvedené v objednávke Kupujúceho). Predávajúci je oprávnený od opakovaného účtovania týchto dodávok objednaných v rámci jednej objednávky, upustiť.

6.9       Pokiaľ Predávajúci neurčí inak, alebo z prepravných podmienok príslušného Doručovateľa nevyplýva inak, náklady prepravného zahŕňajú náklady na prepravu a odovzdanie tovaru Kupujúcemu u prvých otváracích dverí z verejnej komunikácie, resp. u hranice súkromného pozemku pri verejnej komunikácie (vchod do bytového domu či iného domu, bránka na záhradu, atď.). Náklady spojené s vynášaním tovaru na poschodia alebo v rámci iných priestorov či pozemkov (napr. záhrady) Kupujúceho nie sú zahrnuté v cene prepravného, pokiaľ sa Zmluvné strany v Kúpnej zmluve výslovne nedohodnú inak (napr. ako si ich Kupujúci objednal v objednávke ako nadštandardný voliteľný príplatok).

6.10      V prípade osobného vyzdvihnutia tovaru je Predávajúci oprávnený a odovzdať tovar osobe, ktorá si príde menom Kupujúceho tovar vyzdvihnúť, to znamená najmä osobe, ktorá Predávajúcemu zaplatí kúpnu cenu a/alebo ktorá bude mať vedomosť o čísle objednávky a uvedie Predávajúcemu číslo objednávky. Kupujúci je zodpovedný za to, že číslo objednávky nesprístupní tretej osobe, resp. ho sprístupní výlučne osobe, ktorú poverí/splnomocní k prevzatiu tovaru od Predávajúceho menom Kupujúceho. Predávajúci nemá povinnosť kontrolovať totožnosť osoby preberajúcej tovar (a kontrolovať či ide o osobu Kupujúceho), ani jej poverenie či splnomocnenie na prevzatie tovaru.

6.11      V prípade dodania tovaru Kupujúcemu inak než osobným vyzdvihnutím Kupujúceho (napr. dopravou tovaru na miesto dodania), platia ustanovenia predchádzajúceho bodu primerane, pričom Predávajúci je oprávnený odovzdať tovar akejkoľvek osobe, ktorá sa bude v mieste dodania tovaru nachádzať (napr. iný člen domácnosti, zamestnanec) a tovar prevezme, resp. ho zaplatí, predstaví sa ako Kupujúci alebo uvedie Predávajúcemu alebo Doručovateľovi číslo objednávky. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby v miesto dodania tovaru bol osobné prítomný on alebo ním poverená/splnomocnená osoba k prevzatiu tovaru. Predávajúci nezodpovedá za to, ak by v mieste dodania prevzala tovar osoba, ktorá nebola Kupujúcim zmocnená/poverená k prevzatiu tovaru. Predávajúci alebo Doručovateľ si však vyhradzujú právo (nie povinnosť) požadovať od preberajúcej osoby doklad totožnosti a potvrdenie prevzatia vlastnoručným podpisom, pričom pokiaľ vyjde najavo, že preberajúca osoba nie je Kupujúci, štatutár Kupujúceho alebo sa daná osoba nepreukáže originálom písomného splnomocnenia/poverenia konať v tomto rozsahu za Kupujúceho, vyhradzuje si Predávajúci (a Doručovateľ) tovar takejto osobe neodovzdať.

Článok VII.

Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare

7.1       Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru. Ustanovenia predchádzajúcej vety platia za predpokladu, že kúpna cena za tovar bude zaplatená Kupujúcim v čase prevzatia tovaru; ak by v čase prevzatia tovaru nebola kúpna cena zaplatená, prechádza vlastnícke právo k tovaru na Kupujúceho až zaplatením kúpnej ceny v celom rozsahu.

7.2       V prípade osobného prevzatia tovaru prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Kupujúceho v čase, keď Kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená Kupujúcim prevezme tovar od Predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar (Doručovateľa), alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď Predávajúci umožní Kupujúcemu nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme, bez ohľadu na dôvod neprevzatia tovaru Kupujúcim.

Článok VIII.

Záruka a zodpovednosť za vady

8.1        Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, v dohodnutom množstve a v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel, ku ktorému sa tovar spravidla a obvykle používa, pokiaľ v Kúpnej zmluve nebolo výslovne uvedené inak. Predávajúci zodpovedá za to, že dodávaný tovar bude dodaný v dohodnutom množstve a bude mať obvyklé vlastnosti, ktoré budú umožňovať použiť tovar k obvyklému účelu, a to v čase odovzdania tovaru Kupujúcemu.

8.2        Pokiaľ ďalej v týchto VOP nie je uvedené inak, Predávajúci poskytuje záručnú dobu na tovar v dĺžke 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

8.3        Záručná doba uvedená v bode 8.2 tohto článku VOP sa neuplatní (Predávajúci neposkytuje záruku) v nasledujúcich prípadoch:

 1. ak tovar podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, pričom bližšia špecifikácia takéhoto tovaru je uvedená v bode 8.4 tohto článku VOP;
 2. tovar je rastlinou, resp. je biologického pôvodu, vrátane semien na osív;
 3. tovar je z povahy veci určený na jednorazové použitie;
 4. tovar je z povahy veci určený na krátkodobé použitie, resp. jeho obvyklé použitie je krátkodobého charakteru (v rozsahu rádovo niekoľkých hodín alebo jednotiek dní);
 5. ak Kupujúci nie je Spotrebiteľom;

            pričom aj v týchto prípadoch však Predávajúci vždy zodpovedá za to, že tovar má vlastnosti dohodnuté alebo obvyklé pre príslušný tovar v čase prechodu nebezpečenstva na Kupujúceho.

8.4        Tovar podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze najmä v prípade, ak (i) ide o kvety, stromy, kríky a iné rastliny či iný tovar biologického pôvodu, ktorého akosť a stav nie je možné vzhľadom na ich biologický charakter ovplyvniť, resp. sa dá ovplyvniť len v obmedzenej miere, alebo (ii) ide o tovar, ktorého stav a akosť sú bezprostredne závislé od klimatických podmienok a/alebo od miery kvality, rozsahu, odbornosti a spôsobu starostlivosti o tovar po jeho prevzatí tovaru Kupujúcim (napr. zavlažovanie, umiestnenie, hnojenie a iná starostlivosť o tovar po jeho prevzatí Kupujúcim, napr. v prípade domáce rastliny, záhradné rastliny, okresné kríky, apod.), alebo (iii) ide o tovar, ktorého životnosť je z povahy veci časovo obmedzená (napr. rezané kvety). V prípade, ak je predmetom Kúpnej zmluvy tovar uvedený v tomto bode, Predávajúci na tovar neposkytuje žiadnu záručnú dobu a nezodpovedá za akékoľvek vady takéhoto tovaru, ktoré sa vyskytnú na tovare po jeho prevzatí Kupujúcim.

8.5        V prípade, ak je predmetom Kúpnej zmluvy tovar, ktorého minimálna dĺžka trvanlivosti uvedená výrobcom na tovare skončí skôr ako by skončila záručná doba podľa bodu 8.2 vyššie, poskytuje Predávajúci záručnú dobu na taký tovar v rovnakej dĺžke ako je minimálna doba trvanlivosti uvedená výrobcom tovaru na obale tovaru, maximálne však 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

8.6        Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za vady tovaru v nasledujúcich prípadoch:

 1. vada bola spôsobená mechanickým poškodením tovaru alebo neodbornou manipuláciou po prevzatí tovaru Kupujúcim;
 2. vada neprekračuje rozsah obvyklého opotrebenia tovaru;
 3. vada bola spôsobená vyššou mocou, ktorú Predávajúci ani pri vynaložení primeranej starostlivosti nemohol v čase uzavretia Kúpnej zmluvy predvídať (vis maior);
 4. vada bola spôsobená klimatickými alebo poveternostnými podmienkami;
 5. tovar je biologického pôvodu a vada bola spôsobená alebo zapríčinená biologickým škodcom;
 6. vada bola spôsobená porušením povinností vyplývajúcich z návodu na použitie, ktorý bol odovzdaný spolu s tovarom Kupujúcemu;
 7. vada bola spôsobená nesprávnou, neodbornou alebo nepostačujúcou starostlivosťou o tovar po jeho odovzdaní Kupujúcemu, najmä ak ide o tovar podliehajúci rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze v zmysle bodu 8.4 týchto VOP;
 8. vada tovaru určeného na jednorazové použitie, ktorá bola spôsobená po prevzatí tovaru Kupujúcim; alebo
 9. vada rastliny bola spôsobená nesprávnou alebo neodbornou starostlivosťou o rastliny, nesprávnym ošetrovaním alebo hnojením, nedostatočným alebo naopak nadmerným zavlažovaním, nesprávnym umiestnením rastliny (napr. bez dostatočného prirodzeného svetla, v chlade / teple, na slnku alebo naopak v tieni), atď., pričom tieto podmienky sa posudzujú vždy s ohľadom na potreby príslušnej konkrétnej rastliny.

8.7       Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak Kupujúci uviedol nesprávnu adresu dodania, nesprávny telefonický alebo emailový kontakt, alebo sa v čase plánovaného dodania tovaru nezdržiaval na adrese dodania tovaru a/alebo nezabezpečil prevzatie tovaru splnomocnenou alebo poverenou osobou. Predávajúci nezodpovedá za to, že osoba, ktorá v mieste dodania tovaru menom Kupujúceho prevezme tovar od Predávajúceho (napr. rodinný príslušník, zamestnanec, apod.) bola Kupujúcim riadne splnomocnená alebo poverená k prevzatiu tovaru.

8.8       Bez ohľadu na vyššie uvedené, Predávajúci nezodpovedá za akosť a kvalitu biologického tovaru (rastlín a živočíchov) po prevzatí tovaru Kupujúcim, u ktorých je (i) životnosť, vzhľad alebo kvalita z povahy veci dočasného, resp. krátkodobého, charakteru (napr. živé kvety, rezané kvety, apod.); (ii) ide o tovar podliehajúci rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, v zmysle bodu 8.4 týchto VOP), alebo (iii) tovar vyžaduje za účelom zachovania si jeho obvyklých vlastností, vzhľadu, trvanlivosti či životnosti trvalú alebo pravidelnú (odbornú) starostlivosť (nakoľko za poskytovanie takejto starostlivosti po prevzatí tovaru je plne zodpovedný Kupujúci).

Článok IX.

Reklamačný poriadok

9.1        Kupujúci je povinný uplatniť vady tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní, odo dňa zistenia vady alebo odo dňa, kedy vada mohla byť pri náležitej starostlivosti zistená. Neuplatnením nároku z vád tovaru a nevytknutím vady v lehote 3 dní odo dňa zistenia vady alebo odo dňa, kedy vada mohla byť zistená, zaniká právo Kupujúceho na uplatnenie reklamácie, a zároveň aj akékoľvek nároky vyplývajúce z vád tovaru. Ak je na tovar poskytovaná záruka v zmysle čl. VIII. týchto VOP, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

9.2        Kupujúci je povinný uplatniť vady tovaru (reklamovať tovar) v elektronickej forme emailom alebo v listinnej forme na nasledujúcich kontaktoch Predávajúceho:

            elektronická forma:       kulla@kulla.eu

            písomná forma:             KULLA SK, s.r.o., Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava;

            prípadne na iných kontaktoch Predávajúceho, ktoré Predávajúci oznámi Kupujúcemu po uzavretí Kúpnej zmluvy s výslovným uvedením, že ide o nové kontakty pre účely uplatňovania reklamácií. Oznámenie o nových kontaktoch podľa predchádzajúcej vety môže Predávajúci učiniť zaslaním oznámenia v listinnej alebo elektronickej (emailom) forme alebo aj uvedením nových kontaktov na Webovej stránke s výslovným upozornením, že ide o kontakty Predávajúceho pre účely uplatňovania reklamácií.

9.3       V reklamácii je Kupujúci povinný uviesť základné údaje potrebné k riadnej identifikácii reklamácie a vadného tovaru, a to najmä číslo faktúry alebo číslo objednávky, identifikáciu Kupujúceho, presnú identifikáciu reklamovaného tovaru, popis vady tovaru a ako sa prejavuje, kedy Kupujúci vadu zistil, čoho sa reklamáciou dožaduje a príp. kontaktné údaje Kupujúceho (telefón, email, adresa); ak Kupujúci neuvedie kontaktné údaje, budú platiť kontaktné údaje uvedené v pôvodnej objednávke Kupujúceho. V prípade neúplnej, nezrozumiteľnej alebo inak nejasnej reklamácie alebo reklamácie, ktorá nemá náležitosti uvedené v predchádzajúcej vete, nie je Predávajúci povinný k takému oznámeniu prihliadať; Predávajúci je však oprávnený požiadať Kupujúceho o jej doplnenie; lehota na vybavenie reklamácie začne bežať až po doplnení reklamácie Kupujúcim.

9.4       Všetky úkony týkajúce sa reklamácií je Predávajúci oprávnený doručovať Kupujúcemu na kontakty uvedené Kupujúcim v objednávke, resp. na kontakty, ktoré Kupujúci uvedenie v samotnej reklamácii. Všetky úkony týkajúce sa reklamácií je v mene Predávajúceho oprávnená vykonať ktorákoľvek iná spoločnosť zo Skupiny KULLA, pričom Kupujúci je povinný takéto plnenie prijať.

9.5       Nasledujúce ustanovenia (body 9.6 až 9.12) tohto článku VOP sa uplatnia len v prípade, ak je Kupujúci Spotrebiteľom v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa, príp. spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka. Pokiaľ Kupujúci nie je Spotrebiteľom v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa, príp. spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka, ďalšie ustanovenia (body body 9.6 až 9.12) tohto článku VOP sa voči nemu neuplatnia, pričom práva a povinnosti Zmluvných strán pri uplatňovaní vád a nárokov z vád tovaru, sa riadia Obchodným zákonníkom.

9.6       Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

9.7       Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

9.8       Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Spotrebiteľa o jeho právach uvedených vyššie; ďalej na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z týchto práv Spotrebiteľ uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

9.9       Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Ak Spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť Predávajúci odovzdať Spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

9.10      Ak Spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

9.11      Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. elektronicky emailom), je Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď (za čo sa považuje aj automaticky generovaná emailová správa o prijatí reklamácie); ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

9.12      Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať Spotrebiteľovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (písomný doklad môže byť zaslaný aj v elektronickej podobe na emailovú adresu uvedenú v objednávke Kupujúceho, príp. v oznámení reklamácie). Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Spotrebiteľa na náhradu škody podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok X.

Ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán

10.1      Dodávateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia stiahnuť tovar z ponuky, a to aj v prípade ak na uvedený tovar prijal objednávku od Záujemcu; v takom prípade nedôjde k uzavretiu Kúpnej zmluvy.

10.2      Všetky fotografie, ilustrácie a vizuálne znázornenia tovaru na Webovej stránke sú len ilustračné. Vzhľad, farba, tvar a iné vizuálne vlastnosti dodaného tovaru sa môžu (a vzhľadom na charakter rastlín aj spravidla budú) líšiť od grafických znázornení tovaru na Webovej stránke. Na Webovej stránke budú spravidla zobrazené vyrastené (dospelé) rastliny vypestované v optimálnych klimatických a iných podmienkach.

10.3      Záujemca odoslaním objednávky Predávajúcemu (s odsúhlasením týchto VOP) súhlasí s tým, že mu bude Predávajúci v rámci priameho marketingu zasielať na emailovú a/alebo poštovú adresu uvedenú v objednávke reklamy, oznámenia, katalógy a iné marketingové materiály týkajúce sa tovarov a služieb predávaných, resp. poskytovaných, Predávajúcim alebo inou spoločnosťou zo Skupiny KULLA (vrátane spoločností organizujúcich každoročné výstavy Flóra Bratislava). Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú až do jeho odvolania zo strany Záujemcu/Kupujúceho. Záujemca/Kupujúci bude oprávnený tento súhlas bez uvedenia dôvodu kedykoľvek odvolať, a to elektronicky emailom alebo písomný oznámením doručenými na kontakty Predávajúceho uvedené v bode 1.2 týchto VOP, príp. na iné kontaktné údaje Predávajúceho uvedené na Webovej stránke.

10.4      Ak je predmetom Kúpnej zmluvy darčeková poukážka v určitej hodnote, Kupujúci berie na vedomie, že hodnota darčekovej poukážky nemôže byť vrátená, nemôže byť zo strany Kupujúceho odstúpené od zmluvy, a nemôže byť zamenená za hotovosť, pokiaľ Predávajúci neurčí inak. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že platnosť darčekovej poukážky môže byť Predávajúcim časovo obmedzená, pričom dĺžka platnosti musí byť najmenej 2 mesiace, ale môže byť aj dlhšia. Po uplynutí lehoty platnosti darčekovej poukážky stráca Kupujúci nárok na jej uplatnenie u Predávajúceho, resp. v rámci nákupu v e-shopu na Webovej stránke, pokiaľ Predávajúci neurčí inak.

10.5      Za starostlivosť o tovar po jeho prevzatí Kupujúcim (vrátane odbornej starostlivosti o tovar, ak sa vyžaduje), zodpovedá v plnom rozsahu výlučne Kupujúci. Povinnosť uvedená v predchádzajúcej vete platí aj v prípade, ak Kupujúci neobdrží v písomnej/listinnej podobe návod na použitie (manuál) týkajúci sa starostlivosti o dodaný tovar (napr. spôsob akým sa starať o kúpené rastliny). Predávajúci môže, ale nie je povinný poskytovať Kupujúcemu po odovzdaní tovaru žiadnu odbornú či inú pomoc alebo starostlivosť o dodaný tovar (takéto služby sú spravidla poskytované Predávajúcim na základe osobitných zmlúv za úplatu).

10.6      Ak dodaný tovar na základe Kúpnej zmluvy vyžaduje za účelom zachovania si jeho obvyklých vlastností, vzhľadu, trvanlivosti či životnosti trvalú alebo pravidelnú (odbornú) starostlivosť (napr. u kvetov, kríkov, stromov a iných rastlín), je za poskytovanie takejto starostlivosti plne zodpovedný Kupujúci a Predávajúci nezodpovedá za vady alebo stav tovaru po jeho odovzdaní Kupujúcemu.

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

11.1      Predávajúci bude pracúvať osobné údaje dotknutej osoby (najmä Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou) ako v súlade so ZOOÚ, GDPR a zásadami spracúvania osobných údajov uvedených v uvedených predpisoch.

11.2      Prevádzkovateľom v zmysle ZOOÚ je Predávajúci. Kontaktné údaje Predávajúceho ohľadom ochrany osobných údajov sú: Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava a emailová adresa: osobneudaje@kulla.eu. Dotknutou osobou v zmysle ZOOÚ a pre účely tohto článku VOP sa považuje Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou. Ak je Kupujúci právnickou osobou, za dotknutú osobu v zmysle ZOOÚ a pre účely tohto článku VOP sa môžu považovať štatutárne orgány (napr. konateľ) alebo kontaktné osoby, ktoré Kupujúci uviedol v rámci objednávky.

11.3      Právnym základom, na základe ktorého bude Predávajúci spracúvať osobné údaje dotknutej osoby, sú (i) nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov na uzavretie a plnenie Kúpnej zmluvy alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, za ktorú sa považuje najmú odoslanie objednávky Záujemcom (§ 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ), (ii) oprávnené záujmy Kupujúceho (§ 13 ods. 1 písm. f) ZOOÚ) ako napr. záujem na zlepšovanie kvality služieb pre zákazníkov, flexibilný kontakt so zákazníkmi, marketing, uplatňovanie nárokov Predávajúceho, (iii) spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitných právnych predpisov (§ 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ) ako napr. spracúvanie údajov na faktúrach a dodacích listoch podľa účtovných a daňových predpisov, a/alebo (iv) súhlas Kupujúceho (§ 13 ods. 1 písm. a) ZOOÚ). Právne základy sa môžu kumulovať.

11.4      Rozsah spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb:

 1. meno, priezvisko a titul (ak bol Kupujúcim uvedený),
 2. adresa trvalého pobytu vrátane PSČ, príp. adresa obvyklého bydliska,
 3. dodacia adresa vrátane PSČ (ak sa líši od adresy trvalého pobytu),
 4. emailový a telefonický kontakt,
 5. ak je Kupujúci podnikateľ, tak aj obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ a príp. IČ-DPH alebo údaj, že Kupujúci nie je platcom DPH,
 6. číslo účtu, z ktorého bude platená kúpna cena Predávajúcemu či iné platobné údaje,
 7. iné údaje, ktoré sám Záujemca/Kupujúci uvedenie v jeho objednávke.

11.5      Všetky osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode bude Predávajúci oprávnený a povinný spracúvať aj bez súhlasu Kupujúceho na právnom základe plnenia Kúpnej zmluvy. Osobné údaje uvedené v bode 11.4 písm. a), b), e) a f) bude Kupujúci spracúvať aj z dôvodu, že to vyžadujú účtovné a daňové predpisy (napr. povinné náležitosti účtovných dokladov) a z dôvodu oprávnených záujmov Predávajúcho, ktorým je uplatňovanie nárokov Predávajúceho. Osobný údaj uvedený v bode 11.4 písm. c) bude Predávajúci spracúvať aj z titulu oprávneného záujmu Predávajúcho, ktorým je flexibilný kontakt so zákazníkom (napr. pri doručovaní tovaru), zlepšovanie celkového komfortu zákazníkov Predávajúceho, informovanie o akciách a zľavách Predávajúceho, otváracej dobe prevádzok Predávajúceho, marketingovým aktivitám súvisiacimi s Tovarmi alebo predmetom plnenia Kúpnej zmluvy, ochrana právnych nárokov Predávajúceho, predchádzanie vzniku škôd a kriminality, bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov Predávajúceho a tretích strán.  Osobný údaj uvedený v bode 11.4 písm. g) bude Predávajúci spracúvať aj na základe oprávneného záujmu Predávajúcho, ktorým je bezpečnosť, ochrana majetku a zdravia, predchádzanie kriminality a uplatňovanie právnych nárokov Predávajúceho.

11.6      Osobné údaje uvedené bode 11.4 tohto článku VOP, resp. osobné údaje uvedené Záujemcom a/alebo Kupujúcim v objednávke, bude Predávajúci spracúvať aj za účelom priameho marketingu, pričom Záujemca a/alebo Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s tým, aby mu Predávajúci zasielal v elektronickej alebo písomnej forme informácie a reklamné materiály týkajúce sa podnikateľskej činnosti Predávajúceho a spoločností zo Skupiny KULLA, a to bez časového obmedzenia do odvolania súhlasu Záujemcom/Kupujúcim. Záujemca alebo Kupujúci je oprávnený tento súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely priameho marketingu kedykoľvek odvolať, a to oznámením doručeným Predávajúcemu v elektronickej forme (emailom) alebo písomne na kontakty Predávajúceho uvedené v bode 1.2 týchto VOP. Odvolaním súhlasu dotknutej osoby nie sú dotknuté oprávnenia (a povinnosti) Predávajúceho spracúvať osobné údaje uvedené v bode 11.4 tohto článku VOP na základe iných právnych základov a k iným účelom.

11.7      Kupujúci berie na vedomie, že priestory prevádzok Predávajúceho sú monitorované kamerovým systémom s nahrávaním. V prípade, ak si Kupujúci vyzdvihne Tovar osobne v niektorej z prevádzok Kupujúceho, bude Predávajúci spracúvať aj audiovizuálne záznamy (vizuálna podoba dotknutej osobe) počas jej prítomnosti v prevádzke  Predávajúceho, a to z dôvodu oprávneného záujmu Predávajúceho (ochrana právnych nárokov Predávajúceho, predchádzanie vzniku škôd a kriminality, bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov Predávajúceho a tretích strán, súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní) a to po dobu uvedenú ďalej v tomto článku VOP. Nejde o zmluvnú požiadavku na spracúvanie osobných údajov a pokiaľ si Kupujúci nepraje spracúvanie osobných údajov v tomto rozsahu, musí si zvoliť dodanie Tovaru formou doručenia (nie osobný odber). V prípade, ak Kupujúci nebude mať záujem tieto osobné údaje poskytnúť, nemôže si Tovar vyzdvihnúť osobne v niektorej z prevádzok Predávajúceho.

11.8      Poskytnutie osobných údajov v bode 11.4 písm. a) až e) je zákonnou, resp. zmluvnou, požiadavkou nevyhnutnou k uzavretiu Kúpnej zmluvy, t.j. k možnosti kúpy tovaru prostredníctvom e-shopu Predávajúceho prevádzkovaného na Webovej stránke. Ide o informácie povinné, ktoré musí uviesť každá osoba, ktorý hodlá nakupovať prostredníctvom Webovej stránky. Pokiaľ dotknutá osoba nemá záujem uvedené údaje poskytnúť Predávajúcemu, nie je možné uzavrieť Kúpnu zmluvu na diaľku prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na Webovej stránke (musí si príslušný tovar kúpiť osobne v rámci prevádzok Predávajúceho mimo e-shop). Poskytnutie osobného údaju uvedeného v bode 11.4 písm. f) VOP (číslo účtu, z ktorého bude platená kúpna cena Predávajúcemu) je dobrovoľné v prípade, ak Kupujúci hradí kúpnu bezhotovostne formou bankového účtu alebo platobnej karty; v prípade, ak si Kupujúci nepraje poskytnúť tieto osobné údaje Predávajúcemu, je povinný Tovar zaplatiť v hotovosti (na prevádzke Predávajúceho alebo v rámci dobierky Doručovateľovi).

 11.9     Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje dotknutých osôb poskytnuté:

 1. Doručovateľom (len v rozsahu meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, príp. obchodné meno a miesto podnikania a telefonický kontakt),
 2. účtovným a daňovým poradcom Predávajúceho a príp. bankám a audítorom Predávajúceho (v rozsahu údajov uvedených na faktúrach),
 3. advokáti a exekútori,
 4. orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné oprávnené štátne orgány,
 5. dcérske spoločnosti Predávajúceho a iné spoločnosti so Skupiny KULLA,
 6. nadobúdatelia pohľadávok v prípade, ak na nich Predávajúci postúpi pohľadávky voči Kupujúcemu,
 7. poskytovateľom cloudových služieb pre Predávajúceho.

            Osobné údaje nebudú poskytované vyššie uvedeným kategóriám príjemcov automaticky a vždy, ale len ad hoc na základe existencie konkrétneho titulu, dôvodu či osobitnej skutočnosti. Napr. Doručovateľom v prípade, ak si Kupujúci nezvolí osobný odber Tovaru, orgánom činným v trestnom konaní a iným orgánom štátu na základe ich žiadosti alebo na základe odovzdania kamerového záznamu v prípade podozrenia zo spáchania priestupku alebo trestného činu, advokátom a exekútorom len v prípade vymáhania pohľadávok Predávajúceho, nadobúdateľom pohľadávok len v prípade ak Predávajúci postúpi jeho pohľadávky voči Kupujúcemu na tretiu osobu, účtovníkom, daňovým poradcom a audítorom len v prípade spracovania účtovných dokladov, ktoré sa týkajú Kupujúceho, poskytovateľom cloudových služieb v prípade, ak dáta/systém Predávajúceho alebo ich časť bude prevádzkovaná prostredníctvom externého cloudu, apod.

11.10    Osobné údaje dotknutej osoby budú Predávajúcim spracúvané vždy po nevyhnutnú dobu v súlade so zásadou minimalizácie osobných údajov a minimalizácie uchovávania osobných údajov. Vybrané osobné údaje budú  spracúvané dobu stanovenú platnými právnymi predpismi (napr. osobné údaje uvedené na faktúrach budú uchovávané po dobu 10 rokov po skončení roka, ktorého sa faktúry týkajú). Dĺžka uchovávania osobných údajov ďalej závisí od účelu, pre ktorý osobné údaje Predávajúci spracúva. Osobné údaje uvedené v objednávkach a dodacích listoch a súvisiace s Kúpnou zmluvou, uchováva Predávajúci za účelom ochrany jeho oprávnených záujmov a za účelom plnenia Kúpnej zmluvy do (i) dodania Tovaru Kupujúcemu, (ii) zaplatenia celej kúpnej ceny a DPH (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr) a následne do uplynutia všetkých premlčacích lehôt týkajúcich sa práv a záväzkov súvisiacich s Kúpnou zmluvou a dodaním Tovaru, najmenej však po dobu 11 rokov od odovzdania Tovaru Kupujúcemu (skončenie objektívnej premlčacej lehoty pre náhradu škody a bezdôvodné obohatenie). Osobné údaje spracovávané výlučne na základe súhlasu (bez iného právneho základu) bude Predávajúci spracúvať len po dobu udelenia tohto súhlasu. Po skončení spracúvania osobných údajov ich Predávajúci zlikviduje. Vizuálne záznamy dotknutých osôb získané v rámci kamerového systému monitorovania priestorov Predávajúceho budú uchovávané po dobu 21 dní; v prípade, ak bude existovať dôvodne podozrenie, že došlo k spáchaniu priestupku alebo trestnému činu bude Predávajúci záznam uchovávať na potrebnú dobu pre účely priestupkového a trestného konania.

11.11    V prípade, ak v čase pred uplynutím lehoty podľa predchádzajúceho bodu tohto článku VOP (i) Kupujúci alebo tretia osoba uplatnila voči Predávajúcemu akýkoľvek právny nárok priamo či nepriamo súvisiaci s Kúpnou zmluvou alebo (ii) bolo v súvislosti s Kúpnou zmluvou zahájené súdne, správne, mimosúdne či rozhodcovské konania (bez ohľadu na osoby účastníkov), je Predávajúci oprávnený za účelom ochrany jeho oprávnených záujmov a uplatnenia jeho právnych nárokov spracúvať potrebné osobné údaje do úplného a nezvratného vysporiadania všetkých sporných nárokov, resp. do právoplatného rozhodnutia, ktorým sa skončia vyššie uvedené konania a do uplynutia premlčacej doby k výkonu príslušného rozhodnutia.

11.12    Dodávateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny v zmysle ZOOÚ a GDPR.

11.13    Dotknutá osoba má nasledujúce práva:

 1. požadovať prístup k osobným údajom,
 2. na opravu osobných údajov,
 3. na vymazanie osobných údajov,
 4. na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 5. namietať spracúvanie osobných údajov,
 6. na prenosnosť svojich osobných údajov,
 7. podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 ZOOÚ,
 8. kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je výlučným právnym základom pre spracúvanie konkrétnych osobných údajov iba súhlas dotknutej osoby; odvolanie súhlasu v rozsahu osobných údajov, ktoré Predávajúci spracúva (aj) na základe iného právneho základu (napr. na základe osobitného zákona, z titulu plnenia Kúpnej zmluvy alebo ochrany oprávnených záujmov Dodávateľa) nie je účinné. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje, ktoré je Predávajúci oprávnený alebo povinný spracovávať na základe ustanovení osobitného zákona (napr. účtovných predpisov, atď.), v záujme plnenia predmetu Kúpnej zmluvy alebo na základe právneho základu ochrany oprávnených záujmov Predávajúceho, je Predávajúci oprávnený, príp. povinný, spracúvať aj naďalej k stanoveným účelom aj v prípade, ak Kupujúci odvolá jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov.

            Dotknutá osoba si môže svoje práva uplatniť u Predávajúceho písomnou žiadosťou na kontaktoch uvedených v bode 11.2 tohto článku VOP. Pri riešení práv uplatnených dotknutou osobou a pri poskytovaní informácií dotknutej osobe bude Predávajúci postupovať podľa príslušných ustanovení ZOOÚ. Práva dotknutej osoby uvedené vyššie (najmä právo na výmaz osobných údajov a právo na odvolanie súhlasu) sú obmedzené ZOOÚ, osobitnými zákonmi (najmä účtovnými a daňovými predpismi) a povinnosťou plnenia predmetu Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho.

11.14    Predávajúci v rámci svojej činnosti vykonáva profilovanie osobných údajov výlučne podľa (i) údajov o tovaroch a súvisiacich službách, ktoré si zákazníci od Predávajúceho objednajú, a (ii) podľa geografického miesta dodania tovaru alebo súvisiacich služieb zákazníkom.

11.15    Ďalšie náležitosti spracúvania osobných údajov môže Predávajúci uviesť aj v samostatnom dokumente zverejnenom na Webovej stránke.

Článok XII.

Odstúpenie od zmluvy Predávajúcim

12.1      Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku, Občianskeho zákonníku a z dôvodov uvedených v týchto VOP.

12.2      Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v predpokladanej alebo dodatočnej lehote alebo v cene, ktorá bola uvedená v objednávke.

12.3      Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy môže Predávajúci oznámiť Kupujúcemu emailom alebo SMS na kontakty uvedené v objednávke; odstúpenie je účinné okamžite.

12.4      V prípade, ak Kupujúci zaplatil v súvislosti s Kúpnou zmluvou akékoľvek plnenia (napr. zálohu, iné poplatky), je Predávajúci povinný ich vrátiť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní, od odoslania oznámenia o odstúpení Kupujúcemu, a to rovnakým spôsobom, ako finančné prostriedky od Kupujúceho obdržal (v hotovosti alebo prevodom na účet). V prípade bezhotovostného prevodu vráti Predávajúci finančné prostriedky na rovnaký bankový účet, z ktorého ich Predávajúci pôvodne obdržal.

Článok XIII.

Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim.

13.1      Odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúcim sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak je Kupujúci Spotrebiteľom (v zmysle definícií pojmov v týchto VOP), vzťahujú sa jeho odstúpenie od Kúpnej zmluvy aj všetky ustanovenia tohto článku VOP. Na Kupujúceho, ktorý nie je Spotrebiteľ, sa body 13.2 a nasledujúce tohto článku neuplatnia.

13.2      Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

13.3      Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom okamihom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou Doručovateľa (i) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo (ii) ak sa tovary objednané Spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo (iii) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo (iv) ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy predtým, než dôjde k uzavretiu Kúpnej zmluvy v zmysle bodu 3.11 VOP ani v čase, kedy jeho objednávkou v zmysle týchto VOP viazaný.

13.4      Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 1. ak predmetom Kúpnej zmluvy bol predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa;
 2. pri predaji tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 3. ak predmetom Kúpnej zmluvy bol predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (bližšia špecifikácia tovaru podliehajúceho zníženiu akosti alebo skaze je špecifikovaná v bode 8.4 týchto VOP), pričom za tovar podliehajúci rýchlemu zníženiu akosti sa považuje aj tovar, ktorý je určený k jednorazovému alebo krátkodobému použitiu, resp. ktorý je obvykle použitie je jednorazového alebo krátkodobého charakteru (napr. rádovo v dňoch alebo jednotkách týždňov);
 4. pri predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 5. pri predaji periodickej tlače a kníh a nedodávaných v ochrannom obale;
 6. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy; alebo
 7. ak predmetom Kúpnej zmluvy je výlučne nákup darčekovej poukážky.

13.5      Spotrebiteľ má právo v rámci lehoty uvedenej v bode 13.2 VOP tovar rozbaliť a odskúšať obdobným a primeraným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v kamenných obchodoch; nie je však oprávnený tovar počas tejto lehoty užívať / používať a až následne účelovo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

13.6      Spotrebiteľ môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy oznámením o odstúpení od zmluvy v listinnej forme alebo elektronicky emailom na kontaktoch uvedených v týchto VOP pre uplatnenie reklamácií (emailom na emailovej adrese: kulla@kulla.eu alebo v listinnej forme na adrese: Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava), príp. na iných kontaktoch výslovne uvedených na Webovej stránke ako kontakty Predávajúceho určené pre účely reklamácií alebo odstúpenia spotrebiteľov od zmlúv. Spotrebiteľ môže použiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ taký formulár Predávajúci zverejní na Webovej stránke. V odstúpení od zmluvy musí Spotrebiteľ uviesť: identifikáciu Kupujúceho (min. v rozsahu meno, priezvisko, adresa), číslo faktúry alebo číslo objednávky ak mu faktúra ešte nebola doručená, jednoznačný a nezameniteľný prejav vôle, že chce od Kúpnej zmluvy odstúpiť, číslo účtu, na ktorý má byť kúpna cena vrátená Spotrebiteľovi (ak zaplatil zálohu bezhotovostne) a odstúpenie musí byť buď podpísané Kupujúcim (v prípade listinného odstúpenia) alebo musí byť odoslané z kontaktnej emailovej adresy Kupujúceho uvedenej v objednávke Kupujúceho (v prípade emailového odstúpenia). Ak odstúpenie nebude mať všetky náležitosti uvedené v predchádzajúcej vete, odstúpenie nebude účinné a Predávajúci k nemu nemusí prihliadať.

13.7      Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri pochybnostiach o doručení sa Spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresy uvedené vyššie, resp. na adresu, ktorej zmena bola Spotrebiteľovi náležite oznámená Predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu (zákon č. 324/2011 Z.z.), oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Predávajúcemu na adresu podľa vyššie uvedených ustanovení.

13.8      Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy znáša Spotrebiteľ.

13.9      Ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru, ako aj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

13.10    Po účinnom odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúcim v zmysle predchádzajúceho bodu je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 (troch) pracovných dní, od odstúpenia od zmluvy, a to osobne v prevádzkarni Predávajúceho na adrese: Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava, pokiaľ Predávajúci neurčí iný vhodný spôsob.

13.11    Po odstúpení od zmluvy je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu (spolu so všetkými platbami, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov), a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu; Predávajúci však nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu bude tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci výslovne navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Predávajúci je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Spotrebiteľa dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

13.12    Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Ak bol na základe zmluvy tovar dodaný Spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, Predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení Predávajúcemu.

13.13    Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci výslovne navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

13.14    Pri odstúpení od zmluvy znáša Spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci výslovne súhlasil, že ich bude znášať sám. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Okrem povinností uvedených vyššie v tomto článku VOP, uplatnenie práva Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nebude mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre Spotrebiteľa.

13.15    V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. Predávajúci má právo požadovať od Kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a Kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

13.16    V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa Kupujúci uhradiť Predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

14.1      Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.

14.2      Súčasťou Kúpnej zmluvy s Kupujúcim (resp. každej jednotlivej kúpnej zmluvy so zákazníkom uzavretej prostredníctvom Webovej stránky) sú VOP v takom znení, v akom boli účinné v čase odoslania záväznej objednávky Záujemcom Predávajúcemu prostredníctvom Webovej stránky. Účinné znenie VOP pre účely predchádzajúcej vety je znenie VOP zverejnené na Webovej stránke v čase čase odoslania záväznej objednávky Záujemcom; neskoršie zmeny VOP na to nebudú mať vplyv.

14.3      Predávajúci je oprávnený tieto VOP kedykoľvek zmeniť, pričom účinné znenie VOP je povinný mať vždy zverejnené na Webovej stránke. Zmeny VOP uskutočnené po odoslaní záväznej objednávky Záujemcu nebudú v rozsahu jeho objednávky (a príp. následnej Kúpnej zmluvy) pre Záujemcu/Kupujúceho účinné (zmenené VOP budú účinné až pri uskutočnení prípadnej ďalšej objednávky).

14.4      Právne vzťahy, ktoré nie sú vyslovene upravené v Kúpnej zmluve, resp. v týchto VOP ako jej súčasti, sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade, ak je Kupujúci Spotrebiteľ, právne vzťahy ktoré nie sú vyslovene upravené v Kúpnej zmluve, resp. v týchto VOP ako jej súčasti, sa riadi Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

14.5      Pokiaľ by vyšlo najavo, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo by sa malo stať, neplatným či neúčinným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení VOP, ktoré zostávajú aj naďalej v platnosti a účinnosti. V prípade, ak je Kupujúci Spotrebiteľ, kogentné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona na ochranu spotrebiteľa, Zákona 102/2014 a prípadných ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľov, majú prednosť pred týmito VOP a v prípade rozporu sa uplatnia ustanovenia uvedených právnych predpisov (bez toho, aby to malo vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení VOP, ktoré s nimi nie sú v rozpore).

14.6      V prípade viacerých jazykových vyhotovení týchto VOP platí, že v prípade pochybností alebo rozporov medzi nimi, má prednosť znenie VOP v slovenskej verzii.

14.7      Záujemca/Kupujúci zaškrtnutím políčka v rámci objednávky potvrdil, že súhlasí s týmito VOP, pričom odoslaním objednávky (po zakliknutí súhlasu s VOP) potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto VOP sú účinné od 24.04.2020